Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu maly-kutil.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Malý kutil s.r.o., se sídlem Nad Šutkou 24, 182 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 118 06 915
 2. Kontaktní údaje Správce:
  adresa: Nad Šutkou 24, Praha 8
  email: info@maly-kutil.cz
  telefon: +420 605936 438
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává veškeré osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě souhlasu při plnění smluvního vztahu, při registraci zákaznického účtu v internetovém obchodě.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje pouze nezbytné pro plnění smluvního vztahu vyplývající z nákupu produktů a služeb, a to v následujícím rozsahu:
  • odesláním kontaktního formuláře: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
  • registrace uživatele na stránkách: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu/sídlo, telefonní číslo;
  • vystavení objednávky zboží: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu/sídlo, telefonní číslo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • případné plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení registrace, administrace uživatelského účtu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem;
  • zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit přímo spojených výhradně s produkty a obchodními partnery Správce;
  • ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vytvoření registrace zákaznického účtu a plnění smluvního vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není možné registraci či smlouvu uzavřít nebo ze strany Správce plnit veškeré závazky vyplývající ze smluvních podmínek.
 4. Na Vaši e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení Správcem, pokud takový postup neodmítnete ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Zasílání těchto sdělení lze kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: info@maly-kutil.cz nebo zasláním žádosti na adresu sídla provozovatele: Vojtěch Pavelčík /Malý kutil s.r.o., Nad Šutkou 24, 182 00 Praha 8, Česká republika.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle po dobu 10 let;
  • po dobu 5 let pro účely vytvoření a administrace uživatelského účtu, k prodloužení této doby dochází aktivním využíváním uživatelského účtu;
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let od Vaší poslední aktivity spojené s nákupem v e-shopu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Dále Správce upozorňuje, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné povinností Správce, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů Správce je povinen zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

V. Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Zpracovatelé osobních údajů jsou kromě Správce i subjekty spolupracující se Správcem, a to zejména subjekty:
  • podílející se na dodání zboží;
  • realizaci plateb na základě smlouvy;
  • zajišťující provoz e-shopu.
 2. Aktuálně se jedná následující obchodní společnosti:
  • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou zejména poskytovatelé emailingových služeb nebo cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vám náleží následující práva:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům včetně práva požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů dle čl. 15 GDPR;
  • právo na informaci o rozsahu osobních údajů, které jsou Správcem zpracovávány dle čl. 15 GDPR;
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo zrušit zasílání obchodních sdělení.
 3. V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v dané oblasti Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zneužití poskytnutých osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrany databáze osobních údajů poskytnutých při registraci zákaznického účtu nebo plnění smluvního vztahu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzením registrace zákaznického účtu z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte i v případě nákupu bez registrace, a to vystavením objednávky v podobě kliknutí na políčko „Objednat“. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.maly-kutil.cz.
Malý kutil / nářadí pro děti / dílna pro děti

Novinky z Malého Kutila

ZDE možnost k přihlášení odběru pravidelných zpráv o dění u Malého kutila.

To se může hodit...

Zásady ochrany osobních údajů.